Ramskapelle Visie en schoolreglement

 

Een school waar elk kind zich niet klein maar groot voelt.

In  ’t  Schooltje willen we de kinderen, de ouders en het dorp een warm gevoel geven, een wij-gevoel, een sterke verbondenheid met elkaar. We willen een school zijn  waar elk kind op eigen niveau en tempo zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ons doel is dat zowel kinderen, ouders, leerkrachten, bezoekers als mensen met wie we nauw samenwerken met plezier naar onze school komen.

We hebben met ons schoolteam goed nagedacht over waar we accenten willen leggen en over hoe we als kleine gemeenschap samen willen werken en leven.

De waarden die we belangrijk vinden zijn zelfstandigheid, respect, een wij-gevoel  en vertrouwen hebben.

Voor ons vormen vertrouwen en respect de fundamenten om goed te kunnen samenwerken en samenleven. We vinden wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkrachten , kinderen en ouders belangrijk. We willen kinderen waardering  bijbrengen voor de andere mensen ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing en moedertaal. Het is in deze sfeer dat we samen school willen maken. We willen iedereen waarderen voor de eigen inbreng, hoe groot of hoe klein ook.

Onze aandacht gaat ook naar het stimuleren van de kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig te werken en vrijheid te geven binnen de gestelde grenzen.  Onze manier van werken vereist van de kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid doordat we met verschillende klasgroepen samen zitten.  De leerlingen leren stap voor stap zelfstandig taken uit te voeren. Bij kleuters  gaat het om kleine, overzichtelijke werkjes, naarmate kinderen zich ontwikkelen worden te taken

 complexer.

We proberen dit Wij-gevoel waar te maken door openluchtklassen, samen uitstapjes te organiseren, door mee te werken aan de dorpsfeesten en de samenwerking met ouderraad. De drempel van onze school is erg laag..  Ouders  zien onze school als een verlengde van thuis, daar zijn we heel trots op. We waarderen de helpende handen van ouders en buurtbewoners , dit is voor ons een grote meerwaarde. Elkaar helpen en klasdoorbrekend werken is een evidentie voor ons.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat  SAMEN school maken, SAMEN spelen, SAMEN werken en SAMEN leren ons verrijkt.

                                      

Klik op de titeltjes hieronder om het volledige schoolreglement te lezen:

HET SCHOOLREGLEMENT:

01 Algemene informatie en contactgegevens

02 Organisatie schooluren, opvang, rijen

03 Vakanties, vrije dagen, pedagogische studiedagen

04 Communicatie

05 Samenwerking met anderen

06 Visie en pedagogisch project

07 Engagementsverklaring

08 Inschrijven van leerlingen

09 Ouderlijk gezag

10 Organisatie van de leerlingengroepen

11 Afwezigheden

12 Een- of meerdaagse schooluitstappen

13 Getuigschrift basisonderwijs

14 Onderwijs aan huis

15 Herstel- en sanctioneringsbeleid

16 Bijdrageregeling

17 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

18 Vrijwilligers

19 Welzijnsbeleid, verkeersveiligheid, medicatie, ongeval

20 Schoolafspraken en leefregels

21 Revalidatie - logopedie

22 Privacy

23 Klachtenregeling + Infobrochure onderwijsregelgeving van het katholiek basisonderwijs.

24 Zorgbeleid