Heist Visie en schoolreglement

‘Bij ons op school leren wij je

 

Opstijgen en loslaten wat je niet meer nodig hebt.

Vertrouwen op je eigen vleugels

Zweven en zien wat een mooie wereld er klaar ligt.

Uitkijken naar mogelijkheden en landingsplaatsen

Neerstrijken om te genieten van wat is.

Weten dat je telkens opnieuw naar boven kan.

Voelen dat er evenwicht is

En uiteindelijk uitvliegen en ervaren dat het goed is!’

Naar Susanna Mariën

Onze school is een nest.  We leren je hier de kunst van het vliegen.

Het is een nest waar iedereen zijn ei kwijt kan, waar je je geborgen voelt en kan groeien.

Waar iedereen wordt uitgedaagd en succes kan ervaren.

Door samen te werken, elkaar te coachen en met elkaar te overleggen,

verkennen en ontdekken we onze talenten en de wereld.

We proberen om te leren. We durven experimenteren, opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk lukken.  Fouten maken mag, fouten maken moet.   We maken tijd om te luisteren, voor elkaar te zorgen en elkaar een pluim te geven.

Deze takjes maken ons nest stevig.  Goede afspraken houden ze bij elkaar.

In ons nest is iedereen welkom, ongeacht geloof,  thuistaal, of cultuur.  Samen zijn we anders en gelijk, met respect voor elkaar.

Zo leren we je hier groeien tot je je vleugels kan uitslaan, en kan uitvliegen.

 

Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen

Het Katholiek Basisonderwijs werkt volgens vijf opdrachten die schoolteams een impuls geven om te reflecteren op hun dagelijks werk en hen te inspireren bij het werken aan:

- een schooleigen christelijke identiteit

- een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

- een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

- de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

- de school als gemeenschap en als organisatie

 

Klik op de titeltjes hieronder om het volledige schoolreglement te lezen:

HET SCHOOLREGLEMENT:

01 Algemene informatie en contactgegevens

02 Organisatie schooluren, opvang, rijen

03 Vakanties, vrije dagen, pedagogische studiedagen

04 Communicatie

05 Samenwerking met anderen

06 Visie en pedagogisch project

07 Engagementsverklaring

08 Inschrijven van leerlingen

09 Ouderlijk gezag

10 Organisatie van de leerlingengroepen

11 Afwezigheden

12 Een- of meerdaagse schooluitstappen

13 Getuigschrift basisonderwijs

14 Onderwijs aan huis

15 Herstel- en sanctioneringsbeleid

16 Bijdrageregeling

17 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

18 Vrijwilligers

19 Welzijnsbeleid, verkeersveiligheid, medicatie, ongeval

20 Schoolafspraken en leefregels

21 Revalidatie - logopedie

22 Privacy

23 Klachtenregeling + Infobrochure onderwijsregelgeving van het katholiek basisonderwijs.

24 Zorgbeleid